Disclaimer van Vakantiepark Ommerland

Door deze website te bezoeken en/of de via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Copyright

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreid of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vakantiepark Ommerland is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Vakantiepark Ommerland.

Aansprakelijkheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract of overeenkomst met Vakantiepark Ommerland te mogen claimen of te veronderstellen.

Vakantiepark Ommerland streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanning de informatie of inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Indien je onjuistheden of andere onvolledigheden ziet, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij dit bij ons te melden zodat wij dit eventueel kunnen aanpassen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Vakantiepark Ommerland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Ommerland receptioniste Camping Ommen 2

Kan ik je ergens mee helpen?