Kamperen Huren
Ontdek ons park Menu

Algemene actievoorwaarden

Vakantiepark Ommerland heeft regelmatig acties, naast de specifiek actievoorwaarden die je op de betreffende actiepagina vindt zijn ook de algemene actievoorwaarden van toepassing. Bekijk hieronder onze algemene actievoorwaarden.

1. Algemeen

 • Ommerland behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment correcties en/of wijzigingen aan te brengen in de actie of de toegang tot de site of onderdelen van de site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wenselijk of noodzakelijk wordt geacht.
 • Ondanks de uiterste zorg die besteed is aan de betrouwbaarheid en actualiteit van deze actie is Ommerland, noch de overige deelnemende partijen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden en/of technische storingen. Aan de informatie op de website van Ommerland danwel de informatie in de e-mail nieuwsbrieven van Ommerland kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Het doel van de (promotionele) actie is het promoten van de producten c.q. de diensten welke onderwerp is in c.q. van het promotionele kansspel door middel van het verstrekken van prijzen aan deelnemers die deze prijzen rechtmatig gewonnen hebben.
2. Deelname
 • Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze voorwaarden en stemmen door deelname aan het promotionele kansspel in met de voorwaarden genoemd in de actievoorwaarden.
 • Voor deelname aan het promotionele kansspel worden, naast de gebruikelijke kosten die aan internetgebruik verbonden zijn, geen extra kosten berekend.
 • De deelnemer garandeert dat de door hem/haar persoonlijke opgegeven gegevens tijdens de registratieprocedure correct, up-to-date en volledig zijn.
 • De deelnemer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult.
 • De deelnemer dient minimaal 21 jaar of ouder te zijn om aan deze actie te kunnen deelnemen.
 • Ommerland.nl is gebonden aan de inhoud van deze voorwaarden.
 • Door deelname aan het promotionele kansspel wordt toestemming verleend aan Ommerland om informatie toe te sturen in het kader van marketingactiviteiten.
 • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Ommerland en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens van de deelnemers worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • De actieperiode geldt zoals aangegeven op de actiepagina/social media post. De winnaar wordt bekend gemaakt via sociale media en/of krijgt persoonlijk bericht.
3. Speelwijze
 • Een deelnemer aan het promotionele kansspel is eenieder die de stappen van de actiepagina/ social media post juist heeft opgevolgd.
 • Aanvullende spelregels alsmede de te winnen prijzen worden op de website van de actie vermeld.
 • Iedereen kan zo vaak deelnemen als hij of zij wil (tenzij anders aangegeven op de actiepagina), maar men kan maar één keer winnen.
 • Alle inzendingen worden eigendom van Ommerland.
4. Vaststelling Winnaars
 • De winnaar van de prijzen worden per e-mail en social media geïnformeerd. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar aan andere rechtspersonen.
 • De prijswinnaar dient zich binnen 7 dagen na bekendmaking van de prijs via een persoonlijke e-mail te melden om de prijs te ontvangen.
 • Indien de deelnemer de winnaar van een prijs is, geeft hij/zij Ommerland hierbij toestemming om zijn/haar naam, alsmede mogelijk foto’s en/of beeldmateriaal waarop hij/zij is afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie.
 • Ommerland is niet verantwoordelijk voor fouten of onvolledigheden in het hiervoor bedoelde opgegeven e-mailadres dan wel voor verliezen, vertragingen of defecten veroorzaakt door verzending of andere meewerkende partijen
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Ommerland en iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

5. Publicatie

 • Door deelname aan deze actie verleent de prijswinnaar toestemming aan Ommerland om zijn of haar naam voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.
6. Prijzen
 • Deelnemers maken kans op de prijzen zoals vermeld staan op de actiepagina.
 • De geldigheid van de gewonnen prijs wordt vermeld op de actiepagina.
 • Bij kans op een vakantieverblijf wordt de verblijfsperiode in overleg met de winnaar gecorrespondeerd. Verblijf binnen schoolvakanties of feestdagen behoort niet tot de mogelijkheden.
 • Bij weigering of andere reden van niet-uitreiking van de prijs vervalt deze aan Ommerland.
 • Reserveringen zijn op basis van beschikbaarheid en kunnen uitsluitend telefonisch gedaan worden: 0529 451 362
 • De Prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en is gekoppeld aan de naam en het e-mailadres van de deelnemer.
 • Accommodaties met sauna's vallen hier niet onder.
7. Voorwaarden actiecodes
 • De actiecodes zijn alleen geldig bij nieuwe reserveringen.
 • De actiecodes mogen eenmaal per gast worden gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 • De actiecodes zijn niet te gebruiken bij het reserveren van onze accommodaties met sauna of op onze kampeerarrangementen
 • De actiecodes zijn niet te gebruiken in combinatie met andere actiecodes
8. Aansprakelijkheid
 • Ommerland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende schade.
 • Ommerland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te keren prijzen.
 • Ommerland verleent geen garanties op de te verstrekken prijzen.
 • Indien een prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald.
 • Ommerland is niet verantwoordelijk voor eventuele virussen, computer- en/of internetstoringen en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen deelnemen aan de Actie door voornoemde storingen.
 • Ommerland is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website op de computer of telefoon van de deelnemer waardoor het bericht mogelijk niet verstuurd kan worden.
 • Ommerland is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Ommerland.
9. Slotbepaling
 • Op deze actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing.
 • Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing.
 • Ommerland behoudt zich het recht voor om inzendingen en deelnames die haar frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • Ommerland behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 • Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd danwel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Ommerland.
 • Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.
 • Eventuele vragen of klachten over deze actie kun je richten aan info@ommerland.nl.
 • Deze voorwaarden hebben geen betrekking op verblijven geboekt bij Ommerland.
 • Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder teksten en afbeeldingen, berusten bij Ommerland.
Ommerland receptioniste Camping Ommen 2

Kan ik je ergens mee helpen?

Bel of chat met ons en het is zo geregeld!